Using dBaseIII PLUS. Ashton-Tate Corp. - 1986.
    ╤╙┴─