Programming with dBaseIII PLUS. Ashton-Tate Corp.- 1986.
    ╤╙┴─